Đừng dại khờ khi đi bơm tai, mũi, môi, chỉnh lông mày